ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Contact Store

സെൻട്രൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ

സ്റ്റോർ സൂപ്രണ്ട്, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ്, പഞ്ചദ്വീപ് ഭവൻ, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695014, Ph:0471-2323960

സബ് സ്റ്റോർ കൊച്ചി

സബ് സ്റ്റോർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (മദ്ധ്യമേഖല), ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ്, ഇ.എസ്.ഐ. ആശുപത്രി ക്യാമ്പസ്, നോർത്ത് കൊച്ചി, എറണാകുളം,  പിൻ - 680 018, Ph:0484-2391018

സബ് സ്റ്റോർ കോഴിക്കോട്

സബ് സ്റ്റോർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഉത്തരഖല), ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ്, ഇ.എസ്.ഐ. ഡി. ക്യാമ്പസ്, ചാലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് , പിൻ- 673 002Ph:0495-2300339