ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Defenitions

Key Word Explanation
Accident

വളരെപ്പെട്ടെന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായും സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെയാണ് Accident എന്നു പറയുന്നത്.

Accident

Accident means something happened suddenly and it is unforeseen, or we can say that it is somethin as an untoward incident which is not expected

Employment Injury

Employment Injury is a personal injury caused by an accident or by an occupational disease to an employee during the course of employment and arising out of employment. 

Temporary Disablement Benefit

Temporary Disablement is a condition caused by an Employment injury which necessitate medical attendance and renders the employee temporarily incapable of doing the work which he was doing prior to the happening of the accident, resulted in such an Employment injury.

Miscarriage

Miscarriage is the expulsion of the contents of a pregnant uterus at any period prior to or during the twenty sixth week of pregnancy, but it does not include any unlawful or voluntary abortion.

Confinement

Confinement is defined as the labour resulting in the issue of a living child at any time and the issue of a still borne child only after the expiry of the 26th week of pregnancy.  In short the expiry of the 26th week is relevant in the case of still born child only and in the case of a living child 26th week is not a condition to come under the definition of confinement.