ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്

Tenders

Title Bid No Close Date Estimate
F4-71-2024-DIMS F4-71-2024-DIMS
F4-189-2023-DIMS F4-189-2023-DIMS
F4-189/2023/DIMS F4-189/2023/DIMS
F4-1617/2023/DIMS F4-1617/2023/DIMS
F4-4058-2022 F4-4058-2022
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - ഡെലിവറി വാന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ എ3-319/2023
പുനർക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - Repairing the units in Walk-in-Cold room F4-1617-2023
പുനർക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് F4-1617-2023
QUOTATION FOR DISPLAYING VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION NOTICE BOARD F4-2737-2023
Quotation Notice B4-1945-2023