ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

Sanctioned Posts

Title Old Scale Pay Scale Type No of posts
Director of Insurance Medical Services 89000-120000 123700-166800 Medical 1
Assistant Insurance Medical Officer (Ayurveda) 39500-83000 63700-123700 Medical 12
Joint Director 85000-117600 118100-163400 Medical 1
Assistant Insurance Medical Officer (Homoeo) 39500-83000 63700-123700 Medical 13
Regional Deputy Director 85000-117600 123700-166800 Medical 3
Scientific Assistant (Physiotherapy) 32300-68700 45600-95600 Medical 1
Deputy Director (Homoeo) 68700-110400 95600-153200 Medical 1
Deputy Director (Ayurveda) 68700-110400 95600-153200 Medical 1
Insurance Medical Officer 36140-49740 68700-110400 Medical
Insurance Medical Officer Grade II (Ayurveda) 22360-37940 42500-87000 Medical 3
Insurance Medical Officer Grade II (Homoeo) 22360-37940 42500-87000 Medical 3
Nursing Superintendent Grade I 39500-83000 55200-115300 Medical 3
Dental Surgeon 39500-83000 55200-115300 Medical 9
Staff Nurse (Ayurveda) 27900-63700 Medical 4
Assistant Insurance Medical Officer 45800-89000 63700-123700 Medical 464
Blood Bank Technician 22200-48000 35600-75400 Para Medical 1
X Ray Attender 17000-37500 23700-52600 Para Medical 7
X Ray Technician Grade I 13900-24040 26500-56700 Para Medical 10
Laboratory Technician 22200-48000 35600-75400 Para Medical 31
Staff Nurse Grade II (Homoeo) 10480-18300 20000-45800 Para Medical