ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Operation Theatre Technician

Designation Name
Operation Theatre Technician
Pay Scale
26500-60700
Old Scale
19000-43600
No of posts
3
hirearchy
35