ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Medical Record Librarian Grade

Designation Name
Medical Record Librarian Grade
Pay Scale
31100-66800
Old Scale
25200-54000
No of posts
2
hirearchy
54