ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Scientific Assistant (Physiotherapy)

Designation Name
Scientific Assistant (Physiotherapy)
Pay Scale
45600-95600
Old Scale
32300-68700
Type
No of posts
1
hirearchy
21