ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Assistant Insurance Medical Officer

Designation Name
Assistant Insurance Medical Officer
Pay Scale
63700-123700
Old Scale
45800-89000
Type
No of posts
464
hirearchy
13