ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Dental Surgeon

Designation Name
Dental Surgeon
Pay Scale
55200-115300
Old Scale
39500-83000
Type
No of posts
9
hirearchy
16