ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

MRC

Category order_no order_date document_orders
Supply of spectacles to IPs MRC1-1590/2024/DIMS mrc1_1590_2024_endt.pdf
ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നത് MRC1-4573/2023/DIMS mrc1_4573_23.pdf
അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങുന്നത് MRC1-4013/2023/DIMS mrc1_4013_23.pdf
ഈഎസ് ഐ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സ MRC1/4013/2023 MRC1-4013-2023.pdf
ഈ എസ് ഐ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത് MRC1/4013/2023 document-128.pdf
ഈ എസ് ഐ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത് MRC1/4013/2023 MRC1-4013-2023.pdf
IVF ചികിത്സ പ്രായപരിധി MRC1-18495-2020 MRC1_18495-2020.pdf
MRC Bills processing MRC1-4013/2023/DIMS mrc1_4013_23.pdf
സി.ജി.എച്.എസ്. GO-31-2023 GO-31-2023.pdf
2012 നു മുൻപുള്ള MR Claims MRC1-4055-2022 MRC1-4055.pdf