ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

Contact Store

Central Medical Store

Store Superintendent, Directorate of Insurance Medical Services, Panchdeep Bhavan, Thycaud, Thiruvananthapuram, Pin - 695014Ph:0471-2323960

Sub store Kochi

Sub Store, Office of the Regional Deputy Director (Central Zone), ESIH Campus, North Cochin, Ernakulam. PIN - 680 018Ph:0484-2391018

Sub store Kozhikode

Sub Store Office of the Regional Deputy Director (North Zone),ESID Campus, Chalappuram, Kozhikode. PIN - 673 002Ph:0495-2300339