ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Latest GOs

G.O_616_2021.pdf Dr.N Rajeswary-VRS sanctioned
GO_Ms_28_2021.pdf Pensionary Liabilities-ESICH ParippallyEzhukone
സ.ഉ.(കൈ)74 - 2021 .pdf ജുഡീഷ്യൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകൾ
GO_398_2021.pdf Probation -Dr.Suja P
b2_18196_20_25.pdf