ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

Latest GOs

kerala_gazette_982.pdf കേരള പുരസ്‌കാരങ്ങൾ
GO.138_2022.pdf റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റം
GO_1518_21.pdf നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റ
GO-RT-1397-21.pdf ഡോ .മാലിനി എസ്, ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സര്‍വ്വീസസ്ഡയറക്
1164-2021.pdf റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള