ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

Officials

Name of Officer Office Name Mail ID Employee Photo
Dr. Joan Karen Meyn Director of Insurance Medical Services director.ims@kerala.gov.in
Dr Rajeev S Joint Director of Insurance Medical Services jd.ims@kerala.gov.in
Dr Latha Sahadevan Deputy Director (Ayurveda) dd-ayur.ims@kerala.gov.in
Dr Ajitha T P Deputy Director (Homoeo) dd-homoeo.ims@kerala.gov.in
Dr. Cini Priyadharsini Regional Deputy Director (South Zone) rddsz.ims@kerala.gov.in
Dr.Joan Karen Meyn Regional Deputy Director (Central Zone) rdd-cz.ims@kerala.gov.in
Dr Sudhir Kumar V K Regional Deputy Director (North Zone) rdd-nz.ims@kerala.gov.in
Satheesh S Administrative Officer ao.ims@kerala.gov.in
Muhammed Thaha Finance Officer sfo.ims@kerala.gov.in