ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

Tenders

Title Bid No Close Date Estimate
പുനർക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് F4-1617-2023
QUOTATION FOR DISPLAYING VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION NOTICE BOARD F4-2737-2023
Quotation Notice B4-1945-2023
പുനർ ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് f4-1692-2023
ISO Certification Consultancy Agency DIMS/TN-5/2016-17 320000