ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

Tenders

Title Bid No Close Date Estimate
F4-3271-2022-DIMS F4-3271-2022-DIMS
F4_1278_2024_DIMS F4_1278_2024_DIMS
F4-1278/2024/DIMS F4-1278/2024/DIMS
F4-71-2024-DIMS F4-71-2024-DIMS
F4-189-2023-DIMS F4-189-2023-DIMS
F4-189/2023/DIMS F4-189/2023/DIMS
F4-1617/2023/DIMS F4-1617/2023/DIMS
F4-4058-2022 F4-4058-2022
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - ഡെലിവറി വാന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ എ3-319/2023
പുനർക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - Repairing the units in Walk-in-Cold room F4-1617-2023