ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

Sanctioned Posts

Title Old Scale Pay Scale Type No of posts
Deputy Director (Homoeo) 68700-110400 95600-153200 Medical 1
Deputy Director (Ayurveda) 68700-110400 95600-153200 Medical 1
Insurance Medical Officer 36140-49740 68700-110400 Medical
Insurance Medical Officer Grade II (Ayurveda) 22360-37940 42500-87000 Medical 3
Insurance Medical Officer Grade II (Homoeo) 22360-37940 42500-87000 Medical 3
Nursing Superintendent Grade I 39500-83000 55200-115300 Medical 3
Dental Surgeon 39500-83000 55200-115300 Medical 9
Staff Nurse (Ayurveda) 27900-63700 Medical 4
Assistant Insurance Medical Officer 45800-89000 63700-123700 Medical 464
Director of Insurance Medical Services 89000-120000 123700-166800 Medical 1
Assistant Insurance Medical Officer (Ayurveda) 39500-83000 63700-123700 Medical 12
Joint Director 85000-117600 118100-163400 Medical 1
Assistant Insurance Medical Officer (Homoeo) 39500-83000 63700-123700 Medical 13
Regional Deputy Director 85000-117600 123700-166800 Medical 3
Scientific Assistant (Physiotherapy) 32300-68700 45600-95600 Medical 1
Pharmacist (Ayurveda) 20000-45800 27900-63700 Para Medical 11
Operation Theatre Technician 19000-43600 26500-60700 Para Medical 3
Medical Record Librarian Grade 25200-54000 31100-66800 Para Medical 2
Masseur 19000-43600 26500-60700 Para Medical 2
Store Superintendent 35700-75600 50200-105300 Para Medical 1