ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

RDD-ORDERS

RDD-SZ Orderno Date file Description
ഇ1-484/2024/RDD/SZ 24-04-2024 order.pdf , Medical Officer Rank Listnew 2024.ods - MO rank list 2024-2.pdf

ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് വകുപ്പ്_ ദക്ഷിണ മേഖല_മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ_കരാ‍ർ നിയമനം_സാദ്ധ്യതാ പട്ടിക

ഇ1-353/2023/ആർ.ഡി.ഡി/ദ.മേ 24-04-2023 Contract_M__Ord.pdf , List_MO.pdf

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ_കരാ‍ർ നിയമനം_സാദ്ധ്യതാ പട്ടിക

ഇ1_353/23/ആർ.‍ഡി.ഡി/ദ.മേ 13-03-2023 Walk_in_interview.pdf

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ_കരാ‍ർ നിയമനം_വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യു

ഇ1-2066/2022 19-08-2022 Scientific Assistant.pdf

സയന്റിഫിക് അസ്സിസ്റ്റന്റ് (ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് )കരാ‍ർ നിയമനം -വാക് ഇൻ ഇന്റ‍‍‍‍‍‍‍ർവ്യു- രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോറം

E1_5929/2021 09-05-2022 AIMO_ Contract_Order.pdf , AIMO_Contract_Ranked probabily list.pdf

Asst. Insurance Medical Officer_ for temporary appointment in probable  future vacancies on contract basis_Rank list 2022

ഇ1-5929/2021 25-10-2021 Notification.pdf

മെഡിക്കൽ ഓഫീസ‍‍ര്‍ _കരാര്‍ നിയമനം _ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സര്‍വ്വീസസ് _ദക്ഷിണ മേഖല _ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ

ഇ1/1723/2021 അർ.ഡി.ഡി/ദ.മേ 16-08-2021 Pharmacist_Kottayam.pdf

പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം/Pharmacist/കോട്ടയം ജില്ല/അന്തിമ ഉത്തരവ്

ഇ2/1803/2021/ആർ.ഡി.ഡി/ദ.മേ 16-08-2021 Off_Attendent_PTA.pdf

സ്ഥലം മാറ്റം/Office Attendent /പത്തനംതിട്ട ജില്ല/അന്തിമ ഉത്തരവ്

ഇ1/1550/2021 അർ.ഡി.ഡി/ദ.മേ 16-08-2021 Sr.Clerlk_Clerk_Kollam.pdf

പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം/ക്ലർക്ക്-സിനിയർ ക്ലർക്ക് /കൊല്ലം ജില്ല/അന്തിമ ഉത്തരവ്

ഇ1/1550/2021 അർ.ഡി.ഡി/ദ.മേ 16-08-2021 Sr.Clerlk_Clerk_Kollam.pdf

പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം/ക്ലർക്ക്-സിനിയർ ക്ലർക്ക് /കോട്ടയം ജില്ല/അന്തിമ ഉത്തരവ്