ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

X Ray Attender

Designation Name
X Ray Attender
Pay Scale
23700-52600
Old Scale
17000-37500
No of posts
7
hirearchy
45