ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Plumber cum Operator

Designation Name
Plumber cum Operator
Pay Scale
24400-55200
Old Scale
17500-39500
No of posts
8
hirearchy
38