ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Head Cook

Designation Name
Head Cook
Pay Scale
24400-55200
Old Scale
17500-39500
No of posts
5
hirearchy
50