ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Theatre Attendant

Designation Name
Theatre Attendant
Pay Scale
17500-39500
Old Scale
8960-14620
No of posts
3