ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Electrician

Designation Name
Electrician
Pay Scale
25100-57900
Old Scale
18000-41500
No of posts
3
hirearchy
39