ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Masseur

Designation Name
Masseur
Pay Scale
26500-60700
Old Scale
19000-43600
No of posts
2
hirearchy
52