ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

MRC1-4013/2023/DIMS

Submitted by sheela on Tue, 12/19/2023 - 16:39

സര്‍ക്കുലര്‍ - ഇ.എസ്.ഐ. ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Category
അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങുന്നത്
order_no
MRC1-4013/2023/DIMS
order_date
document_orders