ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Operation Theatre Attender

Designation Name
Operation Theatre Attender
Pay Scale
24400-55200
No of posts
2
hirearchy
44