ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Staff Nurse Grade II (Homoeo)

Designation Name
Staff Nurse Grade II (Homoeo)
Pay Scale
20000-45800
Old Scale
10480-18300