ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Blood Bank Technician

Designation Name
Blood Bank Technician
Pay Scale
35600-75400
Old Scale
22200-48000
No of posts
1
hirearchy
34