ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

X Ray Technician Grade I

Designation Name
X Ray Technician Grade I
Pay Scale
26500-56700
Old Scale
13900-24040
No of posts
10