ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Submitted by sheela on Sat, 12/23/2023 - 15:38

ഇന്ത്യയില്‍ ഉടനീളമുള്ള ഏത് ഇ.എസ്.ഐ. ഡിസ്പെന്‍സറി/ആശുപത്രി ഇ.എസ്.ഐ. പരിരക്ഷിത വ്യക്തികള്‍ക്കു കുടുംബത്തിനും ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

MRC1-4013/2023/DIMS

Submitted by sheela on Tue, 12/19/2023 - 16:39

സര്‍ക്കുലര്‍ - ഇ.എസ്.ഐ. ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്