ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Tenders

Title Bid No Close Date Estimate
F4-2979-2023-DIMS F4-2979-2023
F4-3271-2022-DIMS F4-3271-2022-DIMS
F4_1278_2024_DIMS F4_1278_2024_DIMS
F4-1278/2024/DIMS F4-1278/2024/DIMS
F4-71-2024-DIMS F4-71-2024-DIMS
F4-189-2023-DIMS F4-189-2023-DIMS
F4-189/2023/DIMS F4-189/2023/DIMS
F4-1617/2023/DIMS F4-1617/2023/DIMS
F4-4058-2022 F4-4058-2022
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - ഡെലിവറി വാന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ എ3-319/2023