ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Orders of DIMS

DIMS Orderno Date file Subject
E2-617-2021 10-07-2024 E2-617-2021.pdf

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗകയറ്റവും സ്ഥാലം മാറ്റവും  - അനുവദിച്ചു്  ഉത്തരവ്

D3-3833-2023 26-06-2024 D3-3833-2023.pdf

 Sexual Harassment of Women at work Place (Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 - Internal Complaint Committee re-constituted

S2-1855-2023 25-06-2024 S2-1855-2023.pdf

PAYYANUR EYE FOUNDATION , MUKUNDA HOSPITAL BUILDING, MAIN ROAD, PAYYANNUR, KANNUR -സ്പെഷ്യലിറ്റി ചികിത്സയ്ക്കായി  എംപാനൽ ചെയ്തു ഉത്തരവ്

E1-1663-2024 21-06-2024 E1-1663-2024.pdf

ജീവനക്കാര്യം -ഡോ .ശ്രീജിത്ത് ജെ , പരിവീക്ഷാകാലം പൂർത്തിയാക്കി ഉത്തരവ്

E2-1943-2024 18-06-2024 E2-1943-2024.pdf

സൂപ്പർ ന്യൂമെറി തസ്തിക ഉൾപ്പെടെ ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ ഡിസ്പെൻസറിയിലേയ്ക്ക് സ്‌ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവ്

S2-136-2024 14-06-2024 S2-136-2024.pdf

KIMS AL SHIFA HEALTHCARE PVT LTD , PERINTHALMANNA  -  സ്പെഷ്യലിറ്റി ചികിത്സയ്ക്കായി  എംപാനൽ ചെയ്തു ഉത്തരവ്

S2-1640/2024/DIMS 31-05-2024 S2_1640_2024_31.pdf

എംപാനൽമെൻറ്  കാലാവധി പുതുക്കുന്നത്  - PUTHALATH EYE HOSPITAL (A UNIT OF NORTH SOUTH EYE CARE ASSOCIATES PVT LTD), PUTHIYARA, KOZHIKKODE

S2-1732/2024/DIMS 31-05-2024 S2_1732_2024_31.pdf

എംപാനൽമെൻറ്  കാലാവധി പുതുക്കുന്നത്  - MONSIGNOR URALIL MEMORIAL (M.U.M) HOSPITAL, MONIPPALLY P.O, KOTTAYAM

E1-1345/2024/DIMS 28-05-2024 E1_1345_2024_28.pdf

ഡോ. നിതിന്‍ വി. കൃഷ്ണന്‍, അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, ഇ.എസ്.ഐ. ഡിസ്പെന്‍സറി അളഗപ്പനഗര്‍ - പരിവീക്ഷാകാലം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ്

E2-2582/2023/‍DIMS 27-05-2024 E2_2582_2023_27.pdf

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേയ്ക്കുള്ള ഉദ്യോഗക്കയറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്