ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Regional Deputy Director

Designation Name
Regional Deputy Director
Pay Scale
123700-166800
Old Scale
85000-117600
Type
No of posts
3