ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

F4-1278/2024/DIMS

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകളിലെ കര്‍ട്ടനുകള്‍ ക്ലീന്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി സീല്‍ ചെയ്ത ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Bid No
F4-1278/2024/DIMS
Bid Date
Bid Title
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്
Bid Description
ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകളിലെ കര്‍ട്ടനുകള്‍ ക്ലീന്‍ ചെയ്യുന
Bid Documents
Close Date