ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

F4-4058-2022

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് -   ഇന്‍ഷുറന്സ്  മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ് വകുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള  സെട്രൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന Sharp Printer റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്

Bid No
F4-4058-2022
Bid Date
Bid Title
Quotation for Repairing Sharp Printer
Bid Description
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്
Bid Documents
Close Date