ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - ഡെലിവറി വാന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് -   ഇന്‍ഷുറന്സ്  മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ് വകുപ്പിനോടനുബന്ഡിച്ചുള്ള സെന്‍ട്രല്‍ മെ‍ഡിക്കല്‍ സ്ററഓറില്‍ നിന്നും തീരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഇ.എസ്. ഐ. ആശുപത്രികളിലും ഡിസ്പെന്‍സറികളുലും  മരുന്ന് വിതരണത്തിന് പ്രതിമാസ വാടക നിരക്കില്‍ ഡെലിവറി വാന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍.

Bid No
എ3-319/2023
Bid Date
Bid Title
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - ഡെലിവറി വാന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍
Bid Description
ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - ഡെലിവറി വാന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍
Close Date