ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

പുനർക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - Repairing the units in Walk-in-Cold room

പുനർക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് - Repairing the units in Walk-in-Cold room

Bid No
F4-1617-2023
Bid Date
Bid Title
Quotation for Repairing Walk in Cold room in CMS
Bid Description
Quotation for Repairing Walk in Cold room in CMS
Bid Documents
Close Date