ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Meeting Minutes

Description Date minutes
11th - State Executive Committe meeting

19.01.2024 ൽ ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ വച്ച് നടന്ന ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ്  വകുപ്പിന്റെ പതിനൊന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം മിനിറ്റ്സ്.

26-03-2024 sec_mints.pdf
ദ്വൈമാസ അവലോകന യോഗം

27.10.2023 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗ നടപടി ചുരുക്കം

27-10-2023 B5-2344-23.pdf
ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗം

21-06-2023 ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗ നടപടി ചുരുക്കം

03-07-2023 minutes.pdf
10th - State Executive Committe meeting

Minutes - 10th State Executive Committee meeting

16-12-2022 10th_sec_22.pdf
ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗം

04-06-2022 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗ നടപടി ചുരുക്കം

28-06-2022 bimonthly_4-6-2022.pdf
Nineth State Executive Committe

Minutes - Nineth State Executive Committe

24-02-2022 B2-1931-2021.pdf
ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗം

08-12-2021 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗ നടപടി ചുരുക്കം

08-12-2021 Bimonthly _minutes_08-12-2021.pdf
ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗം

07-07-2021 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗ നടപടി ചുരുക്കം

07-07-2021 Bimonthly.pdf
Bimonthly Meeting

09-03-2021 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗ നടപടി ചുരുക്കം

27-03-2021 minutes.pdf
Bi-Monthly Meeting

24.11.2020 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗത്തിന്റെ  നടപടി കുറിപ്പ്

24-11-2020 bio_24_11_20.pdf