ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Directory Dispensary

Title District email Phone
Attingal Thiruvananthapuram disp-attingal.kerala@esic.nic.in, esid-attingal.ims@kerala.gov.in 0470-2154415
Balaramapuram Thiruvananthapuram disp-balaramapuram.kerala@esic.nic.in, esid-bpuram.ims@kerala.gov.in 0471-2405722
Chackai Thiruvananthapuram disp-chakai.kerala@esic.nic.in, cru.esidcha@kerala.gov.in 0471-2500618
Karamana Thiruvananthapuram esid-kmna.ims@kerala.gov.in, disp-karamana.kerala@esic.nic.in 0471-2342722
Kazhakkoottam Thiruvananthapuram disp-statue.kerala@esic.nic.in, esid-kazhakuttam.ims@kerala.gov.in 0471-2416422
Kilimanoor Thiruvananthapuram disp-kilimanoor.kerala@esic.nic.in, esid-kilimanur.ims@kerala.gov.in 0470-2673900
Kovalam Thiruvananthapuram disp-kovalam.kerala@esic.nic.in, esid-kovlam.ims@kerala.gov.in 0471-2484322
Madavoor Thiruvananthapuram disp-madavoor.kerala@esic.nic.in, esid-madavur.ims@kerala.gov.in 0470-2683122
Navaikulam Thiruvananthapuram disp-navaikkulam.kerala@esic.nic.in, cru.esidnam@kerala.gov.in 0470-2692059
Nedumangadu Thiruvananthapuram disp-nedumangad.kl@esic.nic.in, cru.esidnmd@kerala.gov.in 0472-2803622
Neyyattinkara Thiruvananthapuram esid-neyatin.ims@kerala.gov.in, disp-neyyattinkara.kerala@esic.nic.in 0471-2223022
Peroorkada Thiruvananthapuram disp-peroorkkada.kerala@esic.nic.in, cru.esidpka@kerala.gov.in 0471-2433075
ആറ്റിങ്ങല്‍ Thiruvananthapuram disp-attingal.kerala@esic.nic.in, esid-attingal.ims@kerala.gov.in 0470-2154415
ബാലരാമപുരം Thiruvananthapuram disp-balaramapuram.kerala@esic.nic.in, esid-bpuram.ims@kerala.gov.in 0471-2405722
ചാക്ക Thiruvananthapuram disp-chakai.kerala@esic.nic.in, cru.esidcha@kerala.gov.in 0471-2500618
കരമന Thiruvananthapuram esid-kmna.ims@kerala.gov.in, disp-karamana.kerala@esic.nic.in 0471-2342722
കഴക്കൂട്ടം Thiruvananthapuram disp-statue.kerala@esic.nic.in, esid-kazhakuttam.ims@kerala.gov.in 0471-2416422
കിളിമാനൂർ Thiruvananthapuram disp-kilimanoor.kerala@esic.nic.in, esid-kilimanur.ims@kerala.gov.in 0470-2673900
കോവളം Thiruvananthapuram disp-kovalam.kerala@esic.nic.in, esid-kovlam.ims@kerala.gov.in 0471-2484322
മടവൂർ Thiruvananthapuram disp-madavoor.kerala@esic.nic.in, esid-madavur.ims@kerala.gov.in 0470-2681022