ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Latest GOs

G.O(Rt)1066-2022.pdf ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തിക മുളംകുന്നത്തുകാവ്‌ ഇ എസ് ഐ
kerala_gazette_982.pdf കേരള പുരസ്‌കാരങ്ങൾ
GO.138_2022.pdf റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റം
GO_1518_21.pdf നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റ
GO-RT-1397-21.pdf ഡോ .മാലിനി എസ്, ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സര്‍വ്വീസസ്ഡയറക്