ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Latest GOs

go_1288_23.pdf ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ/റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
31_2023.pdf ഐ.വി.എഫ് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
E1-1310-2021.pdf സൂപ്രണ്ടുമാരെ നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ്
Submission of Quarterly Report
E1-56-2021.pdf Promoted and Appointed as Regional Deputy Director