ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Latest GOs

GO_541_2024_lbr.pdf ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽ
G.O_Rt _420_2024.pdf ഡോ. റാണി പ്രസാദിനെ സൂപ്രണ്ടായി നിയമിച്ചു ഉത്തരവു
GO_Rt_142_2024.pdf ആയുര്‍വേദ വിഭാഗത്തിലെ കിടക്കകള്‍ 30 ആയി
GO_Rt_1531_2023.pdf ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്പെഷ്യലിറ്റി റഫറന്‍സ്, ബില്‍ പ്രോസസിംഗ്
GO_1488_ 2023 .pdf സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ്