ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരാതി - ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ നോഡൽ ഓഫീസർ - ശ്രീമതി ജയശ്രീ ആർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446525970, ഇമെയിൽ വിലാസം - ssaccounts.ims@kerala.gov.in

Disciplinary Action

Title Subject file
D3-2380-2023 കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് D3-2380-2023.pdf
D3-4460-2022 കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് D3-4460-2022.pdf
D3-2387-2023 കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് D3-2387-2023.pdf
D3-4460-2022 കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് D3_4460_2022.pdf
D3-18205-2020 ഒളരിക്കര ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഷുറൻസ് D3-18205-2020.pdf
D3_11671_2020 കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് D3_11671_20.pdf
കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് D3-10589-2021.pdf
ഡി3 -276558/2021 ശ്രീ.എൻ.വി പ്രദീപിനെതിരെ കുറ്റപത്രം,ആരോപണ പത്രിക D3-276558-2021.pdf
ഡി3-1747/2018/ഡി.ഐ.എം.എസ് തീയതി 04-01-2019 അച്ചടക്കനടപടി d3_1747_18_04.pdf
ഡി3-14974/2016/ഡി.ഐ.എം.എസ് സർവ്വീസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത് ഉത്തരവ്