ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Directory Hospital

slno Hospital Name Phone email
1 Peroorkada 0471-2433075 , RMO - 9446178537(M) esih-pekda.ims@kerala.gov.in, supdtesihpkda@gmail.com
2 Alappuzha 0477-2251388 , RMO - 9846791706 (M) esih-alpuzha.ims@kerala.gov.in, esisupdtalpy@gmail.com
3 Vadavathoor 0481-2578198 , RMO - 9048273444 (M) esih-vadvtur.ims@kerala.gov.in, esivdr@gmail.com
4 Ernakulam 0484-2391479 , RMO - 8848751035 (M) esih-erkulam.ims@kerala.gov.in, esihernakulam@gmail.com
5 Olarikkara 0487-2361239 supdt.esih.olarikkara@gmail.com, cru.esiholr@kerala.gov.in
6 Mulamkunnathukavu 0487-2200230 esicdhmgk@gmail.com, cru.esihmul@kerala.gov.in
7 Palakkad 0491-2500134 , RMO - 9846949530 (M) supdtesipkd@gmail.co, esih-pkda.ims@kerala.gov.in
8 Feroke 0495-2483245 , RMO - 8907707209 (M) esihferoke@gmail.com, esih-feroke.ims@kerala.gov.in
9 Thottada 0497-2835258 , RMO - 8129790078 (M) esihthottada@gmail.com, esih-thotada.ims@kerala.gov.in
401 പേരൂർക്കട 0471-2433075 , RMO - 9446178537(M) esih-pekda.ims@kerala.gov.in, supdtesihpkda@gmail.com