ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെ‍ഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്  - List of  medicines for indenting - 2024-2025

Circulars

Title file Subject
Important Updates on eOffice Upgradation, User Guidelines, and Parichay Registration ITD_IT1_2024.pdf Important Updates on eOffice Upgradation, User
F4-1023-24-DIMS F4-1023-24-DIMS.pdf Direction regarding Catridge for Printer
ITD-3004/2022 ITD_3004_22.pdf ഇ-ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
IMS/4324/2022-ITD2 circular_IT_29-11-23.pdf Supply of Laptops and Printers in ESI Institutions
A2-3821-2022 A2-3821-2022.pdf Implementation of Performance Audit Guidelines
MRC1-18495-2020 MRC1_18495-2020.pdf ഇ. എസ്‌ . ഐ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഐ .വി.എഫ് ചികിത്സ
B4-4086-2023 B4-4086-2023.pdf ലഹരി വിരുദ്ധ പോസ്റ്ററുകൾ പതിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം
A3-3269-2023 A3-3269-2023.pdf ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച്
ITD-3004/2022 circular_irreparable.pdf computers that are deemed economically irreparable
A2-311-2023 A2-311-2023.pdf കാർട്ടൺ ബോക്സുകളും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്