ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ്

MRC

Category order_no order_date document_orders
ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നത് MRC1-4573/2023/DIMS mrc1_4573_23.pdf
അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങുന്നത് MRC1-4013/2023/DIMS mrc1_4013_23.pdf
IVF ചികിത്സ പ്രായപരിധി MRC1-18495-2020 MRC1_18495-2020.pdf
MRC Bills processing MRC1-4013/2023/DIMS mrc1_4013_23.pdf
സി.ജി.എച്.എസ്. GO-31-2023 GO-31-2023.pdf
2012 നു മുൻപുള്ള MR Claims MRC1-4055-2022 MRC1-4055.pdf
MRC Bills Above Rs.2000/- MRC1-2679-2023 mrc1-2679-2023.pdf
ഏകീകൃത പ്രൊഫോർമ MRC2-22649-2019 mrc2_224649_2019.pdf
Emergency Ailments MRC2-22649-2019 MRC2-22649-19.pdf
MRC Bill Processing MRC2-22649-2019 MRC2-22649.pdf